BÆREKRAFT I SENTRUM

Filago utvikler og bygger økosamfunn. Økosamfunn er et bo- og livsstilskonsept som har bærekraft som fellesnevner i alle ledd.

Andelslandbruk_mor_barn.jpg
annie-spratt-85629.jpg

Bygging av økosamfunn er en essensiell del ‘det grønne taktskiftet’. Forskere og eksperter er entydige: Vår fremtid avhenger av at gjennomfører et slikt skifte. I tempo, i verdigrunnlag, og i måten vi samhandler med naturen. I det grønne taktskiftet må byggebransjen med. Folk må få tilgang til bo- og livsstilsprosjekter som reduserer klimaavtrykk. Kommuner må kunne velge samarbeidspartnere som måler suksess ut fra andre kriterier enn kun økonomisk bunnlinje.

TRIPPEL BUNNLINJE

Mange bedrifter måler suksess kun ut fra én bunnlinje - den økonomiske. Filago kaller det suksess når gode resultater kan måles på tre bunnlinjer (‘triple bottom line’): People, planet og profit. 

People - Byggene i våre Økosamfunn har godt inneklima, og prosjektene legger til rette for fellesskap, sosiale aktiviteter og lokale arbeidsplasser. Filagos Økosamfunn skal være“et sted med tid til livet”.
Planet - Bærekraft er fellesnevneren i løsningene vi velger. Gjennom å jobbe karbonnøytralt - eller bedre -, samt ved bruk av naturmaterialer, permakultur og økologisk jord- og hagebruk, skapes en livsførsel som beriker heller enn å skade naturen.
Profit - Filago drives etter bedriftsøkonomisk sunne prinsipper. Prosjektene vil i tillegg generere lokal virksomhet, og gjennom dette lokale arbeidsplasser. 

elsa-noblet-370321.jpg
iStock-599886170.jpg
 

Filago produkter

 
FILAGO ØKOTUN kopi ekstra boarder.jpg

Filago Økotun

Et Økotun består av ca. 5 - 20 boliger. I og rundt tunet bakes det inn elementer av bo- og livsstilsdimenasjonene fra Økolandsbyer og Økogrender.

FILAGO ØKOGREND ekstra boarder.jpg

Filago Økogrend

En økogrend består av mellom 20 – 50 boliger, med tilhørende fasiliteter for næringsvirksomhet og kultur. Det er ingen krav til jordbruk på egen jord, men i vurdering av potensielle eiendommer vil det være en fordel om det finnes mulighet for drivhus, hagebruk og/eller samarbeid med lokal økobonde.

FILAGO ØKOLANDSBY ekstra boarder.jpg

Filago økolandsby

En Filago økolandsby legger til rette for lokalt dyrket mat, aktivt hagebruk, permakultur, kulturelle aktiviteter, næringsliv og fellesskap. Økolandsbyer bygges helst på eksisterende gård med dyrkningsmark for økologisk matproduksjon, samt utmark som kan omreguleres til boligformål. Gården kan gjerne drives av en bonde som eier gården, eller som er ansatt av økolandsbyen. Ved siden av å drive jordbruk, vil bonden kunne ha ansvaret for drift og vedlikehold av bygningsmasse, samt vaktmesteroppgaver som snømåking, vedlevering med mer.

I en Filago Økolandsby tilrettelegger vi for økologisk næringsdrift og kultur. Eksempler på virksomheter kan være kurssenter, kontorfellesskap, kafé, bakeri og helsesenter. En viktig del av modellen er at det dannes landsbygrupper, der beboerne kan dyrke sine interesser, i praktisk samarbeid med Økolandsbyen. I pilotprosjektet Hurdal Økolandsby finnes for eksempel hagebruksgruppe, bigruppe, kajakkgruppe, hestegruppe og yogagruppe.

FILAGO SENTRUM OG TETTSTED ekstra boarder.jpg

Filago Sentrum og Tettsted

Filago Sentrum og Tettsted gjør det mulig å skape bærekraftige bo- og livsstilsprosjekter også i tettbygde og sentrumsnære strøk. Slike prosjekter må gjøre mest mulig ut av plassen som finnes til rådighet, og trekke veksel på eksisterende infrastruktur - både av materiell og ikke-materiell art.

Hurdal_boligfelt_05.jpg
 

FILAGOMODELLEN

Filago AS utvikler og bygger Økosamfunn, i ulike varianter og tilpasset lokale forhold. Vi kan enten være partner eller totalleverandør fra idé til nøkkelferdige boliger.
Erfaring fra internasjonale intitiativ viser at ni av ti slike prosjekter brenner ut før de realiseres. Ofte er årsaken manglende forståelse for det finansielle, juridiske og bygningstekniske ved det å regulere, kjøpe og bygge ut et boligområde.
Denne kompetansen har Filago. 

I utviklingsfasen av et nytt prosjekt jobber vi tett med kommuner og overordnede instanser. Våre arkitekter i Stilla utvikling og Gaia prosjekt utvikler og tegner Aktivhus - boliger med målsetning om klimanøytralitet både i produksjon og drift. Husene har innovative energiløsninger og godt inneklima. Fordi husene gjør bruk av ny, anvendt miljøteknologi, samarbeider Filago både med blant annet NTNU, Sintef og ENOVA for å teste og dokumentere løsningene. Selve byggeprosessen gjennomføres i egne entreprenørselskap. 

Det grønne taktskiftet må skje i stor skala. Dersom det skal synes på landets klimaregnskap må mange få mulighet til å bo og leve mer bærekraftig. Da må det bygges bro mellom miljøer med kompetanse på økologi og bærekraft, og storsamfunnet. Filago er en slik brobygger. Våre prosjekter viser at konsepter som mange assosierer med noe "alternativt", i virkeligheten er attraktivt og tilgjengelig for alle.  

Filago samarbeider med en rekke aktører både i privat og offentlig sektor.