Økolandsby Skoklefall

Muligheten for Filago Økolandsby på Skoklefall

Unknown.jpeg

Kort om Økolandsby

De første moderne økolandsbyene ble etablert på 60 tallet. De var ofte idealistiske selvbygger prosjekter, med en sterk visjon om å leve tettere på naturen. Etter hvert har det utviklet seg mange måter å skape økolandsbyer, hvor de nyeste ofte er levert med nøkkelferdige hus, slik som Hurdal Økolandsby og mange danske prosjekter som Karise, Munksøgaard m.fl. Det er et verdensomspennende nettverk – Global Ecovillage Network www.gen-europe.org som fremmer økolandsbyer.

Det finnes økolandsbyer over hele verden, i mange former og i de mest utsatte områdene, midt i storbyer, jungelen, i ørkener, i klimautsatte strøk, for de fattigeste til rik middelklasse i vesten mm. Forskning på en del av disse økolandsbyene viser at de leverer det de lover, nemlig at de reduserer klimautslipp og ressursbruken til en brøkdel av det samfunnet rundt har, samtidig som de skaper et godt sosialt og kulturelt miljø. Det betyr at Økolandsbyer når de klimamålene vi alle skal nå.

 

HVORFOR ØKOLANDSBY PÅ SKOKLEFALL

 • Økosamfunn er urbane eller landlige lokalsamfunn, som prøver å integrere et godt sosialt miljø med en livsstil som er lite ressurskrevende.

 • Filago er et verdi-drevet selskap som vil gjøre bærekraftig bo- og livsstil tilgjengelig for alle.

 • Filago Økolandsby på Skoklefall integrerer et levende og godt bomiljø, allsidig økologisk dyrkning, et grønt nærings- og kulturtun og et sosialt felleskap.

 • Filago vil tilrettelegge for rikt økologisk andelslandbruk med parseller og frukthager i bytte mot det monokulturbaserte jordbruket som drives i dag.

 • Økolandsbyen er et svar på kommunens ambisiøse bærekrafts mål – bl.a. gjennom optimal beliggenhet i forhold til grønn mobilitet.

 • Prosjektet vil generere aktivitet, kulturliv og lokale arbeidsplasser som vil være et tilbud til alle på Nesodden.

 • Filago vil åpne stier og traseer inn til marka og forbedre inngangsportene, slik at marka blir mer tilgjengelig for rekreasjon og fritid for «folk flest».

 • Gjennom Økolandsbyprosjektet på Skoklefall vil Nesodden kunne ta steg mot det grønne skiftet og bli en bærekraftig spydspiss.

 

3 Alternativer

01 LITE[10].jpg

Alternativ 1

 • lhht. dagens vedtak.
 • For liten til å bli et grønt forbildeprosjekt .
 • Ingen sammenheng, ikke økolandsby.
 • Gir ikke grunnlag for grønt næringstun.
 • Åpner ikke opp marka fra øst.
02 MELLOMSTORT[6].jpg

Alternativ 2

 • Gir muligheten til et grønt spydspiss prosjekt på Nesodden.
 • Innebærer flytting av marka grensen.
 • Gir grunnlag for grønt næringstun mm.
 • Stor buffersone mellom marka og bebyggelse, ingen innsyn fra lysløypa.
 • Bebyggelsen blir i all hovedsak liggende på den østvendte åsen mot Skoklefall sletta Åpner opp marka mot øst.
03 FULLSKALA[7].jpg

Alternativ 3

 • Gir muligheten til et grønt spydspiss pro­sjekt på Nesodden.
 • Innebærer flytting av marka grensen. 
 • Gir grunnlag for grønt næringstun mm.
 • Utnytter knutepunktsbeliggenheten maksi­malt. 
 • Åpner opp marka mot øst.

 

Konseptsnitt

 
Økolandsbynesodden_gateogtun_endeligversjon.jpg

FILAGOS MÅL

Filago' s visjon er å gjøre bærekraftig bo- og livsstil tilgjengelig for alle. Filago' s misjon er å utvikle bærekraftige bo- og livsstilsprosjekter som et middel til å nå politis­ke mål, og møte markedets behov. Filago utvikler en komplett modell for gjennom­føring av økosamfunnsprosjekter som gjør bære­kraftige bo- og livsstilsmønstre tilgjengelig for flere.

Filago er et verdi-drevet selskap som vil bidra til samfunnsbygging. Vi står for en framtidsrettet og bærekraftig bolig- og næringsutvikling. Filago, s første fullskala prosjekt utvikles og gjennomføres i Hurdal, med boliger, gård, næ­rings- og kultursenter.